hoc lai xe

Kỹ thuật

1-  Thi chứng chỉ nghề: Hình thức thi này do Trung Tâm  tự tổ chức thi và chấm. Xe thi của Trung Tâm, giám khảo là giáo viên của Trung Tâm . Có hai môn thi là lý thuyết và thực hành lái xe trong sa hình.


2-  Thi sát hạch cấp bằng: Hình thức thi này do Sở giao thông vận tải TP.HCM tổ chức thi và chấm. Xe có cài đặt thiết bị chấm thi của trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thành Công, có cài đặt hệ thống cảm ứng tự động. Giám khảo là người của Sở. Có ba môn thi là là lý thuyết, thực hành lái xe trong sa hình và lái xe trên đường trường. 

THI LÝ THUYẾT:

Thi lý thuyết tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Có tất cả 450 câu hỏi, chia ra 15 bộ đề, mỗi đề thi gồm 30 câu hỏi, đối với hạng B2 trả lời đúng 26 câu thì đậu , 25 câu thì rớt ; đối với hạng C trả lời đúng 28 câu đạt, 27 câu rớt, thời gian thi trong 20 phút. Sau khi làm xong 30 câu hỏi, học viên bấm vào nút kết thúc, máy tính sẽ cho biết bài làm đạt hay không đạt. Nếu đạt, học viên ra ngoài tiếp tục phần thi thực hành lái xe trong sân.

THI THỰC HÀNH:
 Học viên thao tác trên xe chip 1 mình qua 10 bài thi trên sân
1. Xuất phát.
2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ.
3. Dừng xe trên dốc cầu
4. Đưa xe qua vệt bánh xe vào đường vuông gốc
5. Qua ngã tư có tín hiệu đèn ( 4 lần trên tổng bài thi )
6. Đi xe qua đường vòng quanh co ( chữ S ).
7. Ghép xe vào nơi đỗ (lùi chuồng).
8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt không có rào chắn
9. Đổi số , tăng giảm tốc độ
10. Kết thúc.
 
THI ĐƯỜNG TRƯỜNG:
        Là phần thi cuối cùng của thi sát hạch, hoc viên thao tác trên xe ngoài đường trường với giám khảo ngồi kế bên.
Chúc các bạn thi tốt
 
 
 

 

 HƯỚNG DẪN THI SÁT HẠCH TRONG SÂN BẰNG XE CẢM ỨNGThi saùt haïch laùi xe baèng xe caûm öùng laø moät moâ hình môùi, hieän ñaïi nhaèm caûi tieán, ruùt ngaén thôøi, coâng baèng vaø haïn cheá tieâu cöïc trong nhöõng kì thi saùt haïch laùi xe. Vôùi coâng ngheä thieát bò tính ñieåm baèng heä thoáng caûm öùng cuûa Elcom vaø loaïi xe saùt haïch cuûa Myõ, tröôøng Ñaøo Taïo vaø Saùt Haïch Laùi Xe Thaønh Coâng laø 1 trong 5 tröôøng trong khu vöïc mieàn nam ñuû tieâu chuaån ñaøo taïo vaø saùt haïch laùi xe noåi baät nhaát hieän nay. Vôùi caùch tính ñieåm baèng heä thoáng caûm öùng naøy haàu nhö khoâng moät loãi nhoû naøo bò boû soùt duø laø chuû quan hay khaùch quan, hoïc vieân phaûi thao taùc treân xe moät mình maø khoâng coù trôï giuùp cuûa ngöôøi khaùc do ñoù hoïc vieân phaûi laøm quen vôùi xe,saân thi vaø caùch tính ñieåm cuûa heä thoáng caûm öùng tröôùc khi chính thöùc thi ñeå haïn cheá bò tröø ñieåm. Trong kì thi saùt haïch laùi xe baèng heä thoáng caûm öùng thì 100% khoâng xaûy ra tieâu cöïc neân tæ leä ñaäu ít hôn so vôùi thi saùt haïch laùi xe baèng phöông phaùp  thuû coâng…nhöng phaûi chaáp nhaän vì ñaây laø chuû tröông cuûa boäGTVT & Sôû GTCC TP.HCM maø moãi hoïc vieân vaø tröôøng ñaøo taïo vaø saùt haïch laùi xe coù nhieäm vuï phaûi chaáp haønh.

Do ñoù chuùng toâi ban bieân taäp cuûa tröôøng Ñaøo Taïo Vaø Saùt Haïch Laùi Xe Thaønh Coâng bieân soaïn toùm taét noäi dung quy trình thi saùt haïch laùi xe baèng heä thoáng xe caûm öùng, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc anh chò hoïc vieân trong kì thi saùt haïch laùi xe

Trong suoát quaù trình thi saùt haïch laùi xe hoïc vieân ñieàu khieån xe chæ vôùi toác ñoä khung soá 1. Moãi baøi thi ñöôïc ñaùnh daáu baét ñaàu baèng vaïch sôn maøu vaøng vaø keát thuùc baèng vaïch sôn maøu vaøng döôùi maët ñöôøng, beân döôùi vaïch sôn vaøng naøy coù gaén chip caûm öùng vôùi chip döôùi gaàm xe, moãi baøi thi ñeàu coù quy ñònh thôøi gian rieâng, hoïc vieân phaûi ñöa xe qua khoûi vaïch sôn vaøng trong thôøi gian ñaõ ñöôïc quy ñònh. Tổng thôøi gian quy ñònh hoaøn thaønh caùc baøi thi laø trong 15 phuùt.


Quy trình thi saùt haïch laùi xe goàm 10 baøi thi vaø 4 laàn qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng ñöôïc xeáp theo thöù töï töø luùc xuaát phaùt ñeán luùc keát thuùc nhö sau:

 

 1. 1. Baät ñeøn xi nhan traùi taïi nôi vaïch xuaát phaùt, khi nhaän ñöôïc tín hieäu töø phoøng ñieàu khieån vaø trong xe phaùt leänh xuaát phaùt.

Cho xe chaïy leân phía tröôùc khoaûng 2 ñeán 3m nghe tieáp bíp cuûa heä thoáng loa trong xe thì taét xi nhan.

-         Khi vöôït qua vaïch xuaát phaùt khoâng baät ñeøn xi nhan hoaëc sau khi vöôït qua vaïch xuaát phaùt quaù 5m khoâng taét ñeøn xi nhan seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Neáu quaù 20 giaây xe khoâng vöôït qua vaïch xuaát phaùt seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Neáu quaù 30 giaây xe khoâng vöôït qua vaïch xuaát phaùt seõ bò loaïi.

 1. 2.Tieáp tuïc baøi thi nhöôøng ñöôøng cho ngöôøi ñi boä.

Khi tín hieäu trong xe phaùt leân hoïc vieân cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng,=> phía beân vaùch töôøng coù coät ñoâi, anh chò hoïc vieân so vai cuûa mình ngang haøng vôùi coät ñoâi ( hoaëc so choát cöûa ngang haøng vôùi coät ñoâi) thì döøng laïi laø chuaån, sau khi tín hieäu keâu bip hoïc vieân ñöa xe chaïy tieáp leân phía tröôùc baét ñaàu phaàn thi thöù 3

-         Döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch, khoâng döøng seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 3.Tieáp tuïc baøi thi döøng xe treân doác( treân caàu).

Sau khi tín hieäu baùo tieáp tuïc phaàn thi döøng xe treân doác, hoïc vieân ñöa xe chaïy thaúng leân doác caàu => phía beân ngoaøi leà ñöôøng beân tay phaûi coù 1 caây coät bieån baùo, hoïc vieân chuù yù khi kính chieáu haäu beân tay phaûi vöøa ngang haøng vôùi coät bieån baùo thì ñaïp ngay chaân coân,xe coøn trôùn lao leân phía tröôùc, hoïc vieân ñaïp ngay chaân thaéng khi thaáy choát cöûa ngang haøng vôùi coät bieån baùo beân ngoaøi laø chuaån. Luùc naøy xe ñaõ döøng laïi trong tình traïng vaãn coøn noå maùy, hoïc vieân nhaû töø töø chaân coân, coá gaén khoâng ñeå xe cheát maùy hay tuoät doác. Khi thaáy kim ñoàng hoà trong xe guïc xuoáng qua vaïch soá 1( 1000kw) bieåu hieän cuûa ñoäng cô xe laø gaàm ruù maïnh, luùc naøy hoïc vieân nhaû chaân thaéng ra ñeäm nheï chaân ga trong khi vaãn coøn giöõ chaân coân, xe seõ lao leân doác vaø löôùt qua khoûi caàu an toaøn, luùc naøy coù theå nhaû heát chaân coân tieáp tuïc qua baøi thi thöù 4. Thôøi gian cho baøi thi soá 3 naøy laø 30 giaây.

-         Döøng xe xa vaïch döøng bò tröø 5 ñieåm.( vaïch naèm ngay coät bieån baùo)

-         Xe tuoät doác 50 cm seõ bò loaïi.

-         Trong khoaûng caùch döøng maø khoâng döøng seõ bò loaïi.

-         Sau khi döøng quaù 30 giaây xe khoâng vöôït qua doác ñöôïc seõ bò loaïi.

 1. 4.Tieáp tuïc baøi thi veät baùnh xe ñöôøng vuoâng goùc coù qui ñònh thôøi gian.

Sau khi ñöa xe qua khoûi caàu, hoïc vieân cho xe reõ traùi ôû cuoái ñöôøng,gaëp coät ñeøn beân tay phaûi thì döøng laïi sao cho choát cöûa ngang haøng vôùi ñieåm phaán traéng ( ñöôïc ñaùnh daáu saün treân thaân coät ñeøn ) ñaùnh heát laùi sang traùi chuaån bò nhaû coân töø töø vaøo ñöôøng vuoâng goùc. Neáu hoïc vieân ñaõ lôõ chaïy quaù loá, töùc choát cöûa qua khoûi veät phaán traéng treân coät ñeøn thì sau khi ñaùnh heát laùi reõ traùi neân döøng xe beân ngoaøi ñöôøng vuoâng goùc, chænh xe cho ngay tröôùc khi cho xe ñi qua veät baùnh xe( qua ñöôøng ñinh). Neáu hoïc vieân thao taùc ñuùng, döøng xe maø choát cöûa ngang haøng vôùi ñieåm phaán traéng treân coät ñeøn thì sau khi ñaùnh heát laùi reõ traùi vaøo ñöôøng vuoâng goùc,traû laùi veà thaúng xe hoïc vieân seõ thaáy ôû phía xa treân bôø keø ñoái dieän, tieáp ñieåm giuõa vaïch sôn traéng vaø sôn ñen naèm thaúng haøng vôùi chaân oác cuûa caây gaït nöôùc ( hôi cheát veà phía ngöïc phaûi cuûa cô theå). cho xe chaïy qua veät baùnh xe, cuoái ñöôøng döøng laïi sao cho kính chieáu haäu beân traùi ngang haøng vôùi bôø keø cuûa ñöôøng vuoâng goùc beân traùi, ñaùnh heát laùi reõ traùi, traû laùi, cuoái ñöôøng döøng laïi sao cho kính chieáu haäu beân tay phaûi ngang haøng vôùi bôø keø cuûa ñöôøng vuoâng goùc beân tay phaûi, ñaùnh heát laùi reõ phaûi, traû laùi, cuoái ñöôøng reõ phaûi, ñöa xe ñi tieáp ñeán phaàn thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn. Thôøi gian cho baøi thi soá 4 laø 2 phuùt. Töông töï, xe taûi thì vaøo phaàn ñöôøng vuoâng goùc daønh cho xe taûi.

-         Xe khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu caûm bieán baét ñaàu vaøo ñöôøng veät baùnh xe ñöôøng vuoâng goùc seõ bò loaïi do ñi khoâng ñuùng qui trình.

-         Moãi laàn phaïm vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Quaù thôøi gian 2 phuùt seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 5.Tieáp tuïc baøi thi ñi thaúng qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn

Döøng laïi tröôùc vaïch döøng khi ñeøn ñoû, hoïc vieân coù 7 giaây ñeå ñöa xe qua ngaõ tö khi thaáy ñeøn xanh vì theá khi thaáy ñeøn ñoû coøn 3 giaây, hoïc vieân neân nhaû nheï chaân coân cho xe duy chuyeån thaät chaäm ñeán khi coù ñeøn xanh hoïc vieân nhanh choùng ñöa xe ñi thaúng vöôït qua ngaõ tö tieán ñeán cuoái ñöôøng reõ phaûi baét ñaàu baøi thi voâ ñöôøng voøng quanh co.

-         Xe döøng xa vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm, döøng chaïm vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe vöôït ñeøn ñoû seõ bò tröø 10 ñieåm, khi ñeøn xanh baät saùng khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø  5 ñieåm.

 1. 6.Tieáp tuïc baøi thi ñöôøng voøng quanh co coù qui ñònh thôøi gian.

Tröôùc khi voâ ñöôøng voøng quanh co, hoïc vieân neân cho xe ñaäu beân ngoaøi phía tröôùc vaïch vaøng, söõa xe cho ngay tröôùc khi vaøo ñöôøng quanh co. Sau khi ra khoûi ñöôøng quanh co reõ phaûi chuaån bò qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng. Thôøi gian cho baøi thi naøy laø 2 phuùt. Töông töï xe taûi thì vaøo ñöôøng quanh co cuûa xe taûi.

-         Moãi laàn phaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, quaù thôøi gian 2 phuùt bò tröø 5 ñieåm.

-         Ñöôøng voøng quanh co seõ kieåm tra xe khoâng ñuùng haïng seõ bò loaïi.

 1. 7.Tieáp tuïc baøi thi ñi thaúng ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng.

Nhö laàn qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn laàn tröôùc, hoïc vieân chôø ñeøn xanh, ñöa xe qua ngaõ tö tieáp tuïc ñeán phaàn thi gheùp xe vaøo gara.

-         Xe döøng xa vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöôït ñeøn ñoû bò tröø 10 ñieåm, khi ñeøn xanh saùng xe khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø 5 ñieåm.

 1. 8.Tieáp tuïc baøi thi cho xe vaøo nôi ñoã( Gheùp nhaø xe gara) coù qui ñònh thôøi gian.

Sau khi qua khoûi ngaõ tö, hoïc vieân cho xe chaïy thaúng vaø döøng laïi phía beân ngoaøi loái vaøo nôi ñoå xe. Hoïc vieân chuù yù quan saùt ñieåm phaán traéng treân bôø keø beân tay traùi,hoïc vieân döøng xe sao cho vai ngang ñieåm phaán, ñaùnh heát laùi cho xe reõ traùi. Sau khi traû laùi hoïc vieân cho xe chaïy leân phía tröôùc sao cho tieáp ñieåm vaïch sôn traéng vaø ñen tröôùc maët thaúng haøng vôùi chaân choát caây gaït nöôùc, ñoàng thôøi vai ngang haøng vôùi ñieåm chia ñoâi oâ ñoå xe, hoïc vieân cho xe döøng laïi, ñaùnh heát laùi sang phaûi , nhaû thaéng, nhaû coân töø töø cho xe chaàm chaäm reõ phaûi, nhìn vaøo kính chieáu haäu beân traùi thaáy goùc ñuoâi xe thaúng haøng vôùi ñieåm phaán traéng ñöôïc ñaùnh daáu treân truï xi maêng treân leà ñöôøng thì döøng laïi, traû heát laùi veà beân traùi, caøi soá lui cho xe chaàm chaäm chaïy lui vaøo oâ ñoå xe, chuù yù nhìn vaøo kính chieáu haäu traùi vaø phaûi thaáy xe song song vôùi oâ ñoå xe thì döøng laïi, traû laùi thaúng xe, tieáp tuïc cho xe lui saâu vaøo oâ ñoå xe, nghe tieáng bip cuûa heä thoáng caûm öùng thì döøng xe ngay laïi, veà soá 1 cho xe chaïy ra khoûi oâ ñoå. Xe chaïy ra khoûi oâ ñoå sao cho vai cuûa hoc vieân ra khoaûng giöõa ñöôøng cuûa gara thì ñaùnh laùi sang phaûi cho xe chaïy ra ngoaøi ñöôøng, reõ sang phaûi, cuoái ñöôøng reõ phaûi laàn nöõa ñeán ngaõ ba reõ phaûi theâm laàn nöõa tieán ñeán ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn. Neáu hoïc vieân lôõ cho xe loá qua ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì khi luøi xe vaøo oâ ñoå baùnh xe sau beân traùi seõ caùn bôø keø beân traùi, ñeå xöû lí tình huoáng goùc ñuoâi xe khoâng thaúng haøng vôùi ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì khi luøi xe ñeán cöûa oâ ñoå xe , hoïc vieân nhìn vaøo kính chieáu haäu, thaáy raèng: Neáu tieáp tuïc lui thì baùnh xe seõ caùn bôø keø, hoïc vieân cho xe döøng laïi, ñaùnh heát laùi sang phaûi ñoàng thôøi voâ laïi soá 1 cho xe nhích nheï veà phía tröôùc khoaûng ½ voøng baùnh xe thì döøng laïi, ñaùnh laùi sang traùi nhö cuû, caøi soá lui cho xe luøi laïi, nhìn kính chieáu haäu thaáy baùnh xe 2 beân song song vôùi 2 beân bôø keø thì traû laùi thaúng xe tieáp tuïc luøi saâu vaøo oâ ñoå xe. Neáu goùc ñuoâi xe chöa ñeán ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì baùnh xe sau beân phaûi seõ caùn bôø keø beân phaûi, caùch xöû lí cuõng laøm nhö treân nhöng ñaùnh laùi sang traùi vaø cho xe chaïy leân ½ voøng baùnh xe ( muoán cho xe qua phía beân naøo thì ñaùnh laùi sang beân ñoù).Töông töï, xe taûi thì vaøo oâ ñoå cuûa xe taûi. Thôøi gian cho baøi thi gheùp xe vaøo nôi ñoå laø 2 phuùt. Töông töï xe taûi thì vaøo gara daønh cho xe taûi.

-         Moãi laàn phaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, quaù thôøi gian 2 phuùt bò tröø 5 ñieåm.

-         Khi luøi xe chöa phaùt ra leänh ñaõ kieåm tra maø keát thuùc baøi thi ñoã xe thì bò tröø 5 ñieåm.

-         Baøi thi cho xe vaøo nôi ñoã seõ kieåm tra xe khoâng ñuùng haïng seõ bò loaïi.

 1. 9.Tieáp tuïc baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng, reõ traùi qua ñöôøng ray.

Sau khi ra khoûi gara hoïc vieân cho xe chaïy ñeán ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng, döøng laïi tröôùc vaïch döøng, baät xi nhan traùi, reõ traùi khi coù tín hieäu ñeøn xanh, qua khoûi ngaõ tö taét xi nhan, cho xe tieán veà ñöôøng ray xe löûa.

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät ñeøn xi nhan sai bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöôït ñeøn ñoû tröø 10 ñieåm, ñeøn xanh saùng khoâng qua ñöôïc ngaõ tö tröø 5 ñieåm.

 1. 10.Tieáp tuïc baøi thi xe qua ñöôøng ray xe löûa khoâng raøo chaén.

Cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng, hoïc vieân chuù yù coù vaïch phaán traéng treân bôø töôøng, so vai ngang haøng vôùi vaïch phaán traéng laø chuaån.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch, khoâng döøng ôû vaïch bò tröø 5 ñieåm.

 1. 11.Tieáp tuïc baøi thi thay ñoåi soá, taêng giaûm toác ñoä treân ñöôøng.

Sau khi qua khoûi baøi thi qua ñöôøng ray xe löûa, hoïc vieân cho xe reõ traùi ñeán ñieåm döøng thay ñoåi toác ñoä, hoïc vieân so vai ngang haøng vôùi coät bieån baùo beân ngoaøi thì döøng xe laïi, ñoåi soá töø soá 1 ñoåi sang soá 2 roài traû veà soá 1 trong traïng thaùi xe ñang döøng vaø coøn noå maùy. Sau khi ñoåi soá hoïc vieân cho xe chaïy thaúng veà phía tröôùc, ñaïp maïnh chaân ga sao cho xe ñaït treân 20km/h khi gaëp bieån baùo hieäu toác ñoä toái thieåu 20km/h, vaø giaûm ga sao cho xe döôùi 20km/h khi gaëp bieån baùo hieäu toác ñoä toái ña 20km/h. Tieáp tuïc cho xe ñi thaúng ñeán cuoái ñöôøng thì reõ traùi, reõ traùi theâm laàn nöõa tieán ñeán baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng

-         Taêng soá ôû vaïch soá 1 coù bieån baét ñaàu taêng soá khi nghe phaùt leänh taêng soá.

 • Ñoái vôùi haïng xe B soá 1 leân soá 2( Taêng toác ñoä treân 24 Km).
 • Ñoái vôùi haïng xe C soá 2 leân soá 3( Taêng toác ñoä treân 20 Km).

-         Neáu xe khoâng taêng giaûm toác ñoä ñuùng qui ñònh bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöøa qua vaïch soá 2  coù bieån toác ñoä toái thieåu cho pheùp 20 Km/h.

 • Ñoái vôùi haïng xe B soá 2 veà soá 1( Giaûm toác ñoä döôùi 24 Km).
 • Ñoái vôùi haïng xe C soá 3 veà soá 2( Giaûm toác ñoä döôùi 20 Km).

-         Neáu xe khoâng thay ñoåi soá ñuùng qui ñònh seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 12.Tieáp tuïc baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng.

cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng, baät xi nhan phaûi, coù tín hieäu ñeøn xanh thì cho xe reõ phaûi, tieáp tuïc reõ phaûi ñöa xe chaïy veà ñích.

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät xi nhan sai bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, vöôït ñeøn ñoû bò tröø 10 ñieåm.

-         Khi ñeøn xanh saùng xe khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø  5 ñieåm.

 1. 13.Tieáp tuïc baøi thi keát thuùc.

Baät xi nhan phaûi  roài cho xe tieán ñeán vaïch keát thuùc. Hoaøn thaønh baøi thi

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät ñeøn xi nhan sai bò tröø  5 ñieåm.

 1. 14.Tình huoáng nguy hieåm coù theå gaëp tröôùc khi vaøo hoaëc sau khi keát thuùc ôû caùc baøi thi, xe seõ gaëp 1 trong 3 nôi xaûy ra tình huoáng nguy hieåm
 2. I. Sau khi ra khoûi baøi thi veät baùnh xe qua ñöôøng vuoâng goùc,
 3. II. Tröôùc khi ñeán baøi thi qua ñöôøng ray xe löûa khoâng coù raøo chaén,
 4. III. Sau khi qua khoûi baøi thi thay ñoåi soá, taêng giaûm toác ñoä treân ñöôøng.

khi heä thoáng baùo tình huoáng nguy hieåm, hoïc vieân laäp töùc döøng xe laïi, nhaán nuùt öu tieân treân xe, quan saùt ñoàng hoà baùo hieäu ñeán soá 13 thì  nhaán nuùt taét öu tieân , cho xe chaïy tieáp

-         Sau khi gaëp tình huoáng nguy hieåm xaûy ra khoâng döøng xe ñöôïc, khoâng baät ñeøn öu tieân, khi heát tình huoáng nguy hieåm khoâng taét ñeøn öu tieân maø cho xe tieáp tuïc baøi thi seõ bò tröø 10 ñieåm.

 • Sau khi qua vaïch keát thuùc, neáu toång soá ñieåm 80 trôû leân Ú baïn ñaõ ñaït. 79 ñieåm trôû xuoángè baïn seõ khoâng ñaït.
 • Caùc loãi trong quaù trình saùt haïch seõ bò tröø ñieåm.

-         Moãi laàn laøm taét maùy seõ bò tröø  5 ñieåm.

-         Moãi laàn vöôït quaù toác ñoä ñoäng cô seõ bò tröø  5 ñieåm.

-         Neáu vöôït quaù toác ñoä cho pheùp seõ bò tröø 1 ñieåm

-         Khi chöa hoaøn thaønh baøi thi keát thuùc, neáu quaù thôøi gian qui ñònh cuûa toång thôøi gian thi, thì cöù 3 giaây seõ bò tröø 1 ñieåm.

Chuùc caùc anh chò hoïc vieân hoaøn thaønh toát baøi thi .

Những điều nên hỏi rõ khi được tư vấn

 

Như các bạn đã biết nền kinh tế Việt Nam đang ngày một phát triển,đời sống con người ngày một tân tiến, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội những chiếc xe hơi, xe tải được nhập khẩu hoặc lắp ráp tại Việt Nam ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng rẽ hơn so với những đầu thập niên 90, chính vì thế nhu cầu  học lái xe 4 bánh hiện nay là vấn đề thiết yếu trong xã hội, và từ đó nhiều cơ sở đào tạo sát hạch lái xe ra đời.

Trong muôn ngàn những cơ sở đào tạo sát hạch lái xe trên website quảng cáo hiện nay, các bạn có đủ kiến thức để nhận ra đâu là nơi đáng tin cậy để “chọn mặt gởi vàng”. hay dễ dàng bị những cơ sở đào tạo sát hạch lái xe ma lừa đảo “tiền mất tật mang”. Chính vì thế hôm nay mình viết ra những điều này nhằm giúp các bạn có nhu cầu học lái xe hiểu rõ về nơi mà các bạn sẽ đăng kí học lái xe, giảm thiểu những trường hợp đáng tiết xảy ra khi tin nhầm kẻ gian lừa đảo.

 

            1.Tôi đăng kí ghi danh ở đây nhưng tập lái xe ở đâu ? thi ở địa chỉ nào?

 

Hầu hết các văn phòng ghi danh hiện nay chỉ là văn phòng đại diện không phải bãi tập lái, chính vì thế các bạn nên hỏi rõ là bãi tập lái ở đâu, khi biết được bãi tập lái ở đâu bạn có thể chủ động lựa chọn những chiếc xe vừa ý nhất lấy chiếc đó tập lái, chủ động chọn giáo viên dạy lái xe cho bạn. Tránh trường hợp hẹn bạn ra 1 địa điểm nào đó gần nơi ở của bạn để đưa đón hoặc dạy bạn lái, trong trường hợp này họ chỉ đến đón bạn đúng 2 hoặc 3 buổi đầu về sau thì khó mà nói được, có thể là người dạy lái xe của bạn bận việc nên điện thoại không liên lạc được và gây cho bạn bao nỗi bực tức….

Sau khi kết thúc phần học lái xe, bạn sẽ thi nên trước khi đăng kí học lái xe bạn nên biết địa chỉ thi ở đâu, điều này hết sức quang trọng vì khi đi thi bạn phải tự túc xuống trường thi . Theo như mình được biết trong khu vực miền nam chỉ có 5 trường đạt tiêu chuẩn và được phép sát hạch. Điều này cho biết dù bạn đăng kí học lái xe ở đâu đi chăng nữa khi đi thi bạn vẫn phải về 1 trong 5 trường này để thi

1.  Trường Đào Tạo và Sát Hạch Lái Xe Thành Công địa chỉ 705 Nguyễn Văn Tạo ,Long Thới, Nhà Bè TPHCM

2.  Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Hoàng Gia địa chỉ số 6 7 8 9 kênh 11 đường Vườn Thơm Bình Lợi, Bình Chánh TPHCM

3.   Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân địa chỉ 179A Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức TPHCM

4.  Aaa

5.  Aaa

Nên đăng kí học lái xe ở những địa chỉ có bãi tập lái và sân thi cùng 1 địa điểm là tốt nhất

 

 

          2. Lệ phí thi là bao nhiêu, thuê xe cảm ứng dợt trước khi thi là bao nhiêu tiền 1giờ 

Ngoài phần tư vấn học phí để đào tạo lái xe cho bạn, nhân viên tư vấn thường hay nói thêm về lệ phí thi, tiền này là tiền lệ phí bạn làm hồ sơ tham gia thi lấy bằng được qui định bởi sở giao thông vận tải là 585 000 đ.

Xe cảm ứng là chiếc xe bạn sẽ dùng nó để thi, trên xe có hệ thống cảm ứng với mặt đường trên sân trường tự động chấm điểm cho bạn, nên trước khi vào thi bạn phải thuê chiếc xe cảm ứng này dợt trước để biết rằng bạn đạt bao nhiêu điểm và quen thuộc địa hình thi trước khi bắt đầu chính thức thi. Trường Đào Tạo Sát Hạch lái Xe Thành Công cho thuê chiếc xe này với giá 400 000 đ 1 giờ. Bây giờ các bạn đã biết mức  lệ phí thi và giá thuê xe cảm ứng rồi nhé, đừng để những trung tâm dạy lái xe ma lừa gạt.

 

            3.Có phải trả thêm tiền xăng xe và trả thêm tiền giáo viên dạy lái xe hay không?

 

Khi đăng kí học lái xe bạn nên hỏi thật kĩ và thật kĩ điều này , một số trung tâm dạy lái xe không uy tính thường hay sử dụng chiêu trò này để móc túi học viên, khi tư vấn họ không nói điều này , các bạn thấy học phí rẽ thì đăng kí ngay và rơi ngay vô bẫy của chúng. Mỗi lần đi học lái xe là bạn phải đổ xăng hoặc dẫn ông thầy đi nhậu, nếu không đáp ứng thì bạn không yên với chúng đâu nhé.

 

             4. Thi rớt thì đóng bao nhiêu tiền thi lại?

 

Nhiều bạn băng khoăng e ngại phí thi lại cao nên thích chọn những trung tâm có bao thi lại, đây là một sai lầm của bạn. Thi Sát Hạch Lái Xe gồm 3 phần: lý thuyết, thực hành và thi đường trường trong đó lý thuyết gồm 450 câu hỏi, đề thi 30 câu,  26 câu đạt, 25 câu rớt. Ai cũng lo sợ các kì thi là điều hiển nhiên nhưng trong kì thi lý thuyết lái xe bạn không nên quá lo lắng vì thi rất dể mà nếu có rớt bạn chỉ đóng 90 000 đ để thi lại. Còn nếu thi rớt thực hành, bạn đóng 300 000 đ thi lại, thời gian thi là sau 1 tuần .Những trung tâm đào tạo lái xe có bao thi lại thường hay có giá học phí rất cao và trong hợp đồng có kèm theo rất nhiều phụ lục, theo mình thì các bạn không cần họ bao thi lại cho bạn, vì tất cả chi phí họ đã tính vào hết rồi, nếu bạn thi đậu thì họ hưởng luôn tiền đó, vậy cần bao thi lại để làm gì? Nếu bạn thi rớt và muốn thi lại thì bạn cũng khó mà thi nhanh được vì người ta sẽ không đóng tiền lệ phí để bạn thi lại, đến lúc bạn hỏi thì có muôn ngàn lý do để hứa hẹn bạn, lúc này bạn muốn thi sớm thì bạn sẽ đóng thêm tiền.

5. Một xe mấy học viên là tốt nhất

Khi học lái xe tốt nhất 1 học viên nên học trên 1 xe, khi trên xe có mỗi mình bạn, bạn dể tiếp thu kiến thức từ người dạy hơn và tiết kiệm được thời gian. Ví dụ như mỗi buổi bạn ôm vô-lăng 2 tiếng, nhưng trên xe có 2 học viên vị chi bạn phải ngồi trên xe tổng cộng 4 tiếng, làm như vậy rất mất thời gian và mệt mỏi khi bạn ngồi quá lâu trên xe, sức tiếp thu sẽ kém hẳn. Vì thế 1 xe 1 học viên là tốt nhất.

Thân ái, chúc các bạn tìm được nơi học lái xe uy tín