hoc lai xe

10 bài thi sa hình

 

 HƯỚNG DẪN THI SÁT HẠCH TRONG SÂN BẰNG XE CẢM ỨNGThi saùt haïch laùi xe baèng xe caûm öùng laø moät moâ hình môùi, hieän ñaïi nhaèm caûi tieán, ruùt ngaén thôøi, coâng baèng vaø haïn cheá tieâu cöïc trong nhöõng kì thi saùt haïch laùi xe. Vôùi coâng ngheä thieát bò tính ñieåm baèng heä thoáng caûm öùng cuûa Elcom vaø loaïi xe saùt haïch cuûa Myõ, tröôøng Ñaøo Taïo vaø Saùt Haïch Laùi Xe Thaønh Coâng laø 1 trong 5 tröôøng trong khu vöïc mieàn nam ñuû tieâu chuaån ñaøo taïo vaø saùt haïch laùi xe noåi baät nhaát hieän nay. Vôùi caùch tính ñieåm baèng heä thoáng caûm öùng naøy haàu nhö khoâng moät loãi nhoû naøo bò boû soùt duø laø chuû quan hay khaùch quan, hoïc vieân phaûi thao taùc treân xe moät mình maø khoâng coù trôï giuùp cuûa ngöôøi khaùc do ñoù hoïc vieân phaûi laøm quen vôùi xe,saân thi vaø caùch tính ñieåm cuûa heä thoáng caûm öùng tröôùc khi chính thöùc thi ñeå haïn cheá bò tröø ñieåm. Trong kì thi saùt haïch laùi xe baèng heä thoáng caûm öùng thì 100% khoâng xaûy ra tieâu cöïc neân tæ leä ñaäu ít hôn so vôùi thi saùt haïch laùi xe baèng phöông phaùp  thuû coâng…nhöng phaûi chaáp nhaän vì ñaây laø chuû tröông cuûa boäGTVT & Sôû GTCC TP.HCM maø moãi hoïc vieân vaø tröôøng ñaøo taïo vaø saùt haïch laùi xe coù nhieäm vuï phaûi chaáp haønh.

Do ñoù chuùng toâi ban bieân taäp cuûa tröôøng Ñaøo Taïo Vaø Saùt Haïch Laùi Xe Thaønh Coâng bieân soaïn toùm taét noäi dung quy trình thi saùt haïch laùi xe baèng heä thoáng xe caûm öùng, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc anh chò hoïc vieân trong kì thi saùt haïch laùi xe

Trong suoát quaù trình thi saùt haïch laùi xe hoïc vieân ñieàu khieån xe chæ vôùi toác ñoä khung soá 1. Moãi baøi thi ñöôïc ñaùnh daáu baét ñaàu baèng vaïch sôn maøu vaøng vaø keát thuùc baèng vaïch sôn maøu vaøng döôùi maët ñöôøng, beân döôùi vaïch sôn vaøng naøy coù gaén chip caûm öùng vôùi chip döôùi gaàm xe, moãi baøi thi ñeàu coù quy ñònh thôøi gian rieâng, hoïc vieân phaûi ñöa xe qua khoûi vaïch sôn vaøng trong thôøi gian ñaõ ñöôïc quy ñònh. Tổng thôøi gian quy ñònh hoaøn thaønh caùc baøi thi laø trong 15 phuùt.


Quy trình thi saùt haïch laùi xe goàm 10 baøi thi vaø 4 laàn qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng ñöôïc xeáp theo thöù töï töø luùc xuaát phaùt ñeán luùc keát thuùc nhö sau:

 

 1. 1. Baät ñeøn xi nhan traùi taïi nôi vaïch xuaát phaùt, khi nhaän ñöôïc tín hieäu töø phoøng ñieàu khieån vaø trong xe phaùt leänh xuaát phaùt.

Cho xe chaïy leân phía tröôùc khoaûng 2 ñeán 3m nghe tieáp bíp cuûa heä thoáng loa trong xe thì taét xi nhan.

-         Khi vöôït qua vaïch xuaát phaùt khoâng baät ñeøn xi nhan hoaëc sau khi vöôït qua vaïch xuaát phaùt quaù 5m khoâng taét ñeøn xi nhan seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Neáu quaù 20 giaây xe khoâng vöôït qua vaïch xuaát phaùt seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Neáu quaù 30 giaây xe khoâng vöôït qua vaïch xuaát phaùt seõ bò loaïi.

 1. 2.Tieáp tuïc baøi thi nhöôøng ñöôøng cho ngöôøi ñi boä.

Khi tín hieäu trong xe phaùt leân hoïc vieân cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng,=> phía beân vaùch töôøng coù coät ñoâi, anh chò hoïc vieân so vai cuûa mình ngang haøng vôùi coät ñoâi ( hoaëc so choát cöûa ngang haøng vôùi coät ñoâi) thì döøng laïi laø chuaån, sau khi tín hieäu keâu bip hoïc vieân ñöa xe chaïy tieáp leân phía tröôùc baét ñaàu phaàn thi thöù 3

-         Döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch, khoâng döøng seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 3.Tieáp tuïc baøi thi döøng xe treân doác( treân caàu).

Sau khi tín hieäu baùo tieáp tuïc phaàn thi döøng xe treân doác, hoïc vieân ñöa xe chaïy thaúng leân doác caàu => phía beân ngoaøi leà ñöôøng beân tay phaûi coù 1 caây coät bieån baùo, hoïc vieân chuù yù khi kính chieáu haäu beân tay phaûi vöøa ngang haøng vôùi coät bieån baùo thì ñaïp ngay chaân coân,xe coøn trôùn lao leân phía tröôùc, hoïc vieân ñaïp ngay chaân thaéng khi thaáy choát cöûa ngang haøng vôùi coät bieån baùo beân ngoaøi laø chuaån. Luùc naøy xe ñaõ döøng laïi trong tình traïng vaãn coøn noå maùy, hoïc vieân nhaû töø töø chaân coân, coá gaén khoâng ñeå xe cheát maùy hay tuoät doác. Khi thaáy kim ñoàng hoà trong xe guïc xuoáng qua vaïch soá 1( 1000kw) bieåu hieän cuûa ñoäng cô xe laø gaàm ruù maïnh, luùc naøy hoïc vieân nhaû chaân thaéng ra ñeäm nheï chaân ga trong khi vaãn coøn giöõ chaân coân, xe seõ lao leân doác vaø löôùt qua khoûi caàu an toaøn, luùc naøy coù theå nhaû heát chaân coân tieáp tuïc qua baøi thi thöù 4. Thôøi gian cho baøi thi soá 3 naøy laø 30 giaây.

-         Döøng xe xa vaïch döøng bò tröø 5 ñieåm.( vaïch naèm ngay coät bieån baùo)

-         Xe tuoät doác 50 cm seõ bò loaïi.

-         Trong khoaûng caùch döøng maø khoâng döøng seõ bò loaïi.

-         Sau khi döøng quaù 30 giaây xe khoâng vöôït qua doác ñöôïc seõ bò loaïi.

 1. 4.Tieáp tuïc baøi thi veät baùnh xe ñöôøng vuoâng goùc coù qui ñònh thôøi gian.

Sau khi ñöa xe qua khoûi caàu, hoïc vieân cho xe reõ traùi ôû cuoái ñöôøng,gaëp coät ñeøn beân tay phaûi thì döøng laïi sao cho choát cöûa ngang haøng vôùi ñieåm phaán traéng ( ñöôïc ñaùnh daáu saün treân thaân coät ñeøn ) ñaùnh heát laùi sang traùi chuaån bò nhaû coân töø töø vaøo ñöôøng vuoâng goùc. Neáu hoïc vieân ñaõ lôõ chaïy quaù loá, töùc choát cöûa qua khoûi veät phaán traéng treân coät ñeøn thì sau khi ñaùnh heát laùi reõ traùi neân döøng xe beân ngoaøi ñöôøng vuoâng goùc, chænh xe cho ngay tröôùc khi cho xe ñi qua veät baùnh xe( qua ñöôøng ñinh). Neáu hoïc vieân thao taùc ñuùng, döøng xe maø choát cöûa ngang haøng vôùi ñieåm phaán traéng treân coät ñeøn thì sau khi ñaùnh heát laùi reõ traùi vaøo ñöôøng vuoâng goùc,traû laùi veà thaúng xe hoïc vieân seõ thaáy ôû phía xa treân bôø keø ñoái dieän, tieáp ñieåm giuõa vaïch sôn traéng vaø sôn ñen naèm thaúng haøng vôùi chaân oác cuûa caây gaït nöôùc ( hôi cheát veà phía ngöïc phaûi cuûa cô theå). cho xe chaïy qua veät baùnh xe, cuoái ñöôøng döøng laïi sao cho kính chieáu haäu beân traùi ngang haøng vôùi bôø keø cuûa ñöôøng vuoâng goùc beân traùi, ñaùnh heát laùi reõ traùi, traû laùi, cuoái ñöôøng döøng laïi sao cho kính chieáu haäu beân tay phaûi ngang haøng vôùi bôø keø cuûa ñöôøng vuoâng goùc beân tay phaûi, ñaùnh heát laùi reõ phaûi, traû laùi, cuoái ñöôøng reõ phaûi, ñöa xe ñi tieáp ñeán phaàn thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn. Thôøi gian cho baøi thi soá 4 laø 2 phuùt. Töông töï, xe taûi thì vaøo phaàn ñöôøng vuoâng goùc daønh cho xe taûi.

-         Xe khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu caûm bieán baét ñaàu vaøo ñöôøng veät baùnh xe ñöôøng vuoâng goùc seõ bò loaïi do ñi khoâng ñuùng qui trình.

-         Moãi laàn phaïm vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Quaù thôøi gian 2 phuùt seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 5.Tieáp tuïc baøi thi ñi thaúng qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn

Döøng laïi tröôùc vaïch döøng khi ñeøn ñoû, hoïc vieân coù 7 giaây ñeå ñöa xe qua ngaõ tö khi thaáy ñeøn xanh vì theá khi thaáy ñeøn ñoû coøn 3 giaây, hoïc vieân neân nhaû nheï chaân coân cho xe duy chuyeån thaät chaäm ñeán khi coù ñeøn xanh hoïc vieân nhanh choùng ñöa xe ñi thaúng vöôït qua ngaõ tö tieán ñeán cuoái ñöôøng reõ phaûi baét ñaàu baøi thi voâ ñöôøng voøng quanh co.

-         Xe döøng xa vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm, döøng chaïm vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe vöôït ñeøn ñoû seõ bò tröø 10 ñieåm, khi ñeøn xanh baät saùng khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø  5 ñieåm.

 1. 6.Tieáp tuïc baøi thi ñöôøng voøng quanh co coù qui ñònh thôøi gian.

Tröôùc khi voâ ñöôøng voøng quanh co, hoïc vieân neân cho xe ñaäu beân ngoaøi phía tröôùc vaïch vaøng, söõa xe cho ngay tröôùc khi vaøo ñöôøng quanh co. Sau khi ra khoûi ñöôøng quanh co reõ phaûi chuaån bò qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng. Thôøi gian cho baøi thi naøy laø 2 phuùt. Töông töï xe taûi thì vaøo ñöôøng quanh co cuûa xe taûi.

-         Moãi laàn phaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, quaù thôøi gian 2 phuùt bò tröø 5 ñieåm.

-         Ñöôøng voøng quanh co seõ kieåm tra xe khoâng ñuùng haïng seõ bò loaïi.

 1. 7.Tieáp tuïc baøi thi ñi thaúng ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng.

Nhö laàn qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn laàn tröôùc, hoïc vieân chôø ñeøn xanh, ñöa xe qua ngaõ tö tieáp tuïc ñeán phaàn thi gheùp xe vaøo gara.

-         Xe döøng xa vaïch seõ bò tröø 5 ñieåm, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöôït ñeøn ñoû bò tröø 10 ñieåm, khi ñeøn xanh saùng xe khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø 5 ñieåm.

 1. 8.Tieáp tuïc baøi thi cho xe vaøo nôi ñoã( Gheùp nhaø xe gara) coù qui ñònh thôøi gian.

Sau khi qua khoûi ngaõ tö, hoïc vieân cho xe chaïy thaúng vaø döøng laïi phía beân ngoaøi loái vaøo nôi ñoå xe. Hoïc vieân chuù yù quan saùt ñieåm phaán traéng treân bôø keø beân tay traùi,hoïc vieân döøng xe sao cho vai ngang ñieåm phaán, ñaùnh heát laùi cho xe reõ traùi. Sau khi traû laùi hoïc vieân cho xe chaïy leân phía tröôùc sao cho tieáp ñieåm vaïch sôn traéng vaø ñen tröôùc maët thaúng haøng vôùi chaân choát caây gaït nöôùc, ñoàng thôøi vai ngang haøng vôùi ñieåm chia ñoâi oâ ñoå xe, hoïc vieân cho xe döøng laïi, ñaùnh heát laùi sang phaûi , nhaû thaéng, nhaû coân töø töø cho xe chaàm chaäm reõ phaûi, nhìn vaøo kính chieáu haäu beân traùi thaáy goùc ñuoâi xe thaúng haøng vôùi ñieåm phaán traéng ñöôïc ñaùnh daáu treân truï xi maêng treân leà ñöôøng thì döøng laïi, traû heát laùi veà beân traùi, caøi soá lui cho xe chaàm chaäm chaïy lui vaøo oâ ñoå xe, chuù yù nhìn vaøo kính chieáu haäu traùi vaø phaûi thaáy xe song song vôùi oâ ñoå xe thì döøng laïi, traû laùi thaúng xe, tieáp tuïc cho xe lui saâu vaøo oâ ñoå xe, nghe tieáng bip cuûa heä thoáng caûm öùng thì döøng xe ngay laïi, veà soá 1 cho xe chaïy ra khoûi oâ ñoå. Xe chaïy ra khoûi oâ ñoå sao cho vai cuûa hoc vieân ra khoaûng giöõa ñöôøng cuûa gara thì ñaùnh laùi sang phaûi cho xe chaïy ra ngoaøi ñöôøng, reõ sang phaûi, cuoái ñöôøng reõ phaûi laàn nöõa ñeán ngaõ ba reõ phaûi theâm laàn nöõa tieán ñeán ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn. Neáu hoïc vieân lôõ cho xe loá qua ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì khi luøi xe vaøo oâ ñoå baùnh xe sau beân traùi seõ caùn bôø keø beân traùi, ñeå xöû lí tình huoáng goùc ñuoâi xe khoâng thaúng haøng vôùi ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì khi luøi xe ñeán cöûa oâ ñoå xe , hoïc vieân nhìn vaøo kính chieáu haäu, thaáy raèng: Neáu tieáp tuïc lui thì baùnh xe seõ caùn bôø keø, hoïc vieân cho xe döøng laïi, ñaùnh heát laùi sang phaûi ñoàng thôøi voâ laïi soá 1 cho xe nhích nheï veà phía tröôùc khoaûng ½ voøng baùnh xe thì döøng laïi, ñaùnh laùi sang traùi nhö cuû, caøi soá lui cho xe luøi laïi, nhìn kính chieáu haäu thaáy baùnh xe 2 beân song song vôùi 2 beân bôø keø thì traû laùi thaúng xe tieáp tuïc luøi saâu vaøo oâ ñoå xe. Neáu goùc ñuoâi xe chöa ñeán ñieåm phaán traéng treân truï xi maêng thì baùnh xe sau beân phaûi seõ caùn bôø keø beân phaûi, caùch xöû lí cuõng laøm nhö treân nhöng ñaùnh laùi sang traùi vaø cho xe chaïy leân ½ voøng baùnh xe ( muoán cho xe qua phía beân naøo thì ñaùnh laùi sang beân ñoù).Töông töï, xe taûi thì vaøo oâ ñoå cuûa xe taûi. Thôøi gian cho baøi thi gheùp xe vaøo nôi ñoå laø 2 phuùt. Töông töï xe taûi thì vaøo gara daønh cho xe taûi.

-         Moãi laàn phaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, quaù thôøi gian 2 phuùt bò tröø 5 ñieåm.

-         Khi luøi xe chöa phaùt ra leänh ñaõ kieåm tra maø keát thuùc baøi thi ñoã xe thì bò tröø 5 ñieåm.

-         Baøi thi cho xe vaøo nôi ñoã seõ kieåm tra xe khoâng ñuùng haïng seõ bò loaïi.

 1. 9.Tieáp tuïc baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng, reõ traùi qua ñöôøng ray.

Sau khi ra khoûi gara hoïc vieân cho xe chaïy ñeán ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng, döøng laïi tröôùc vaïch döøng, baät xi nhan traùi, reõ traùi khi coù tín hieäu ñeøn xanh, qua khoûi ngaõ tö taét xi nhan, cho xe tieán veà ñöôøng ray xe löûa.

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät ñeøn xi nhan sai bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöôït ñeøn ñoû tröø 10 ñieåm, ñeøn xanh saùng khoâng qua ñöôïc ngaõ tö tröø 5 ñieåm.

 1. 10.Tieáp tuïc baøi thi xe qua ñöôøng ray xe löûa khoâng raøo chaén.

Cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng, hoïc vieân chuù yù coù vaïch phaán traéng treân bôø töôøng, so vai ngang haøng vôùi vaïch phaán traéng laø chuaån.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch, khoâng döøng ôû vaïch bò tröø 5 ñieåm.

 1. 11.Tieáp tuïc baøi thi thay ñoåi soá, taêng giaûm toác ñoä treân ñöôøng.

Sau khi qua khoûi baøi thi qua ñöôøng ray xe löûa, hoïc vieân cho xe reõ traùi ñeán ñieåm döøng thay ñoåi toác ñoä, hoïc vieân so vai ngang haøng vôùi coät bieån baùo beân ngoaøi thì döøng xe laïi, ñoåi soá töø soá 1 ñoåi sang soá 2 roài traû veà soá 1 trong traïng thaùi xe ñang döøng vaø coøn noå maùy. Sau khi ñoåi soá hoïc vieân cho xe chaïy thaúng veà phía tröôùc, ñaïp maïnh chaân ga sao cho xe ñaït treân 20km/h khi gaëp bieån baùo hieäu toác ñoä toái thieåu 20km/h, vaø giaûm ga sao cho xe döôùi 20km/h khi gaëp bieån baùo hieäu toác ñoä toái ña 20km/h. Tieáp tuïc cho xe ñi thaúng ñeán cuoái ñöôøng thì reõ traùi, reõ traùi theâm laàn nöõa tieán ñeán baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn giao thoâng

-         Taêng soá ôû vaïch soá 1 coù bieån baét ñaàu taêng soá khi nghe phaùt leänh taêng soá.

 • Ñoái vôùi haïng xe B soá 1 leân soá 2( Taêng toác ñoä treân 24 Km).
 • Ñoái vôùi haïng xe C soá 2 leân soá 3( Taêng toác ñoä treân 20 Km).

-         Neáu xe khoâng taêng giaûm toác ñoä ñuùng qui ñònh bò tröø 5 ñieåm.

-         Vöøa qua vaïch soá 2  coù bieån toác ñoä toái thieåu cho pheùp 20 Km/h.

 • Ñoái vôùi haïng xe B soá 2 veà soá 1( Giaûm toác ñoä döôùi 24 Km).
 • Ñoái vôùi haïng xe C soá 3 veà soá 2( Giaûm toác ñoä döôùi 20 Km).

-         Neáu xe khoâng thay ñoåi soá ñuùng qui ñònh seõ bò tröø 5 ñieåm.

 1. 12.Tieáp tuïc baøi thi qua ngaõ tö coù tín hieäu ñieàu khieån giao thoâng.

cho xe döøng laïi tröôùc vaïch döøng, baät xi nhan phaûi, coù tín hieäu ñeøn xanh thì cho xe reõ phaûi, tieáp tuïc reõ phaûi ñöa xe chaïy veà ñích.

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät xi nhan sai bò tröø 5 ñieåm.

-         Xe döøng xa vaïch, döøng chaïm vaïch bò tröø 5 ñieåm, vöôït ñeøn ñoû bò tröø 10 ñieåm.

-         Khi ñeøn xanh saùng xe khoâng qua ñöôïc ngaõ tö bò tröø  5 ñieåm.

 1. 13.Tieáp tuïc baøi thi keát thuùc.

Baät xi nhan phaûi  roài cho xe tieán ñeán vaïch keát thuùc. Hoaøn thaønh baøi thi

-         Khoâng baät ñeøn xi nhan, baät ñeøn xi nhan sai bò tröø  5 ñieåm.

 1. 14.Tình huoáng nguy hieåm coù theå gaëp tröôùc khi vaøo hoaëc sau khi keát thuùc ôû caùc baøi thi, xe seõ gaëp 1 trong 3 nôi xaûy ra tình huoáng nguy hieåm
 2. I. Sau khi ra khoûi baøi thi veät baùnh xe qua ñöôøng vuoâng goùc,
 3. II. Tröôùc khi ñeán baøi thi qua ñöôøng ray xe löûa khoâng coù raøo chaén,
 4. III. Sau khi qua khoûi baøi thi thay ñoåi soá, taêng giaûm toác ñoä treân ñöôøng.

khi heä thoáng baùo tình huoáng nguy hieåm, hoïc vieân laäp töùc döøng xe laïi, nhaán nuùt öu tieân treân xe, quan saùt ñoàng hoà baùo hieäu ñeán soá 13 thì  nhaán nuùt taét öu tieân , cho xe chaïy tieáp

-         Sau khi gaëp tình huoáng nguy hieåm xaûy ra khoâng döøng xe ñöôïc, khoâng baät ñeøn öu tieân, khi heát tình huoáng nguy hieåm khoâng taét ñeøn öu tieân maø cho xe tieáp tuïc baøi thi seõ bò tröø 10 ñieåm.

 • Sau khi qua vaïch keát thuùc, neáu toång soá ñieåm 80 trôû leân Ú baïn ñaõ ñaït. 79 ñieåm trôû xuoángè baïn seõ khoâng ñaït.
 • Caùc loãi trong quaù trình saùt haïch seõ bò tröø ñieåm.

-         Moãi laàn laøm taét maùy seõ bò tröø  5 ñieåm.

-         Moãi laàn vöôït quaù toác ñoä ñoäng cô seõ bò tröø  5 ñieåm.

-         Neáu vöôït quaù toác ñoä cho pheùp seõ bò tröø 1 ñieåm

-         Khi chöa hoaøn thaønh baøi thi keát thuùc, neáu quaù thôøi gian qui ñònh cuûa toång thôøi gian thi, thì cöù 3 giaây seõ bò tröø 1 ñieåm.

Chuùc caùc anh chò hoïc vieân hoaøn thaønh toát baøi thi .